Aktuelt

Sàlva/Håndtak nominert til Ibsenprisen 2024

Sálva/ Håndtak av Siri Broch Johansen er nominert til årets Ibsenpris. Urpremiere 6.september, Hålogaland Teater. Forestillingen er en samproduksjon mellom Åarjelhsaemien teatere, Bjørn Film&Story og Hålogaland teater. Salva Håndtak av Siri Broch Johansen er en viktig tekst om språktap, om det samiske i møte med det norske, og om to mennesker som strever med å…

Les mer »
Plupp

Plupp “the jojkikal” nominert til teaterpris

Dette sier NRK Sápmi om saken: Svenska Teaterkritikers Förening har nominert oppsetningen Plupp (Estrad norr/Åarjelhsaemien Teatere) til Barn- och ungdomsteaterpriset 2023. Denne prisen blir delt ut denne måneden (ekstern side). Det er Frode Fjellheim som skriver om nominasjonen på sin Facebook side. – Fantastisk at Plupp “the jojkikal” i nyoppsetningen er nominert til Svenska Teaterkritikers Förening…

Les mer »

”Gåssie lijmeh sámieh” / “När vi var samer” blir granseoverskridene teater

”Gåssie lijmeh sámieh” – Jonssonen Matsen åvduos rájrruoromána teahtere sjaddá ájnalágátje akttasadtjebarguosne rïjkkarájien rastá Gåssie Jonssonen Matsen áhtjájjá jábmá die fuölkkie vuastas bálien dab måskuoke jah biähtuotum skáhpuob rahppá juhkka leä intán ståbuosne gåvnname. Dan sissnie leäh miärkanvïhttanisgirjjie, prievvie sámienfugddaste Västerbottesne jah gåvvah rárkuovijste. Die bïjkuotuvva ahttie Mats båhtá lüvletjemádduoste Málágen dáhvuosne. Man dehte lij…

Les mer »

Bïegke Beahteme

Golken 23.b. 2019 Bådåddjo veeljesovvi Europan kultuvreåejviestaarine 2024 årrodh. Åarjelhsaemien Teatere lij eadtjohke jïh badtjohke meatanspïelije abpe ohtsemeprosessesne.   Mijjen dåarjoe kultuvreåejviestaarejaapan, trilogije Bïegke beahteme, veeljesovvi goh akte dejstie saemien åejvieprosjektijste kultuvreåejviestaaresne Bodø2024. Trilogije lea golme individuelle vuesiehtimmieh mah leah tjåanghkan bïejesovveme akten trilogijese, jïh maam vuesehte golme joekehts scenine aalkoevåhkoen Bådåddjosne.    Kruana jarkelimmie lea dïhte…

Les mer »

ALLAQ nominert til Heddapris

Frode Fjellheim og Per Sundin er nominert til årets Heddapris i kategorien Beste Audiovisuelle Design i forestillingen Allaq-dållen gïele. Produksjonen er et samarbeid med Turnéteatret i Trøndelag og Sámi Násjonála Teáhter i Kautokeino. Forestillingen er del 2 i triologien Bïegke Beahteme som er teatrets store satsing innfor Bodø2024. Dette er Åarjelhsaemien Teateres første Heddanominering noensinne.…

Les mer »

Gïele Luvlede- stemmer fra øst til Heddadagene i Oslo

Forestillingen Gïele Luvlvede – stemmer fra øst skal vises under Heddadagene i Oslo på det Norske teatret 11.juni. Manuse/ Manus: Camilla Drege Arntsen, Ekaterina Bespalova jïh Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell   Bïhkedæjja/ Regissør: Camilla Drege Arntsen jïh Ekaterina Bespalova   Artistide/ Artist:  Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell Artistide/ Artist digitalt: Dasha B.

Les mer »

Nytt Styre i ÅST

Under Åarjelsaemien teateret ´s generaforsamling 23.03.2022 ble følgende valgt til styret: Styreleder:        Siri Gaski, Måefie / Mo i Rana  (Saemiedigkie / Sametinget).   Vara: Rune Fjellheim, Kárášjohka Styremedlem: Nina Badendyck, Bådåddjo /Bodø (Nordlaanten fylkentjïlte / Nordland fylkeskommune) Vara: Beate Kristin Skogsholm, Sandnessjøen Styremedlem: Jarl-Stian Johannson, Måefie / Mo i Rana (Rana Kommune)…

Les mer »

Bïegke Biehteme

Den 23. oktober i 2019 ble Bodø valgt til å være Europas kulturhovedstad i 2024. Gjennom hele søknadsprosessen var Åarjelhsaemien Teatere en aktiv og entusiastisk deltaker. Bidraget til kulturhovedstadsåret, Biegke biehteme (vindens svik) spilles i tidsrommet 2020-2023, for så å settes sammen til en trilogi på tre ulike plasser i Bodø i åpningsuken fra 2. til 11. februar 2024. Trilogiens tema, Det Grønne Skiftet, er et konsept av mytiske betraktninger…

Les mer »
Teaterenåejvie Kristin Solberg

Kristin Regine Solberg ny teatersjef

Styret for Åarjelhsaemien Teatere AS har enstemmig ansatt skuespiller Kristin R. Solberg (53) som ny teatersjef på Åarjelhsaemien Teatere fra 1. april 2022. Solberg overtar teatersjefstillingen etter Cecilia Persson, som fratrer etter to 4-års åremålsperioder. Kristin Solberg har bachelor i samisk språk og litteratur, og en pågående master i Indigenous Studies (Urfolksstudier).Hun har jobbet med samisk…

Les mer »
André Wallan Larsen/direktør for Bodø2024 og teatersjef Cecilia Persson/Åarjelhsaemien Teatere, signerer avtalen.

Signerte avtale med Bodø2024

I etterkant av torsdagens samiske idé-verkstedet i Bodø, signerte Åarjelhsaemien Teatere v. teatersjef Cecilia Persson et samarbeidsavtale med Bodø2024 v. administrerende direktør André Wallan Larsen. Avtalen skal sikker fremdrift i prosjektet Biegke Biehteme -vindens svik- en mytisk betraktelse i tre deler på hvordan storsamfunnets grønne skift påvirker samefolkets livsvilkår.            …

Les mer »