30. november 2023

Bïegke Beahteme

Golken 23.b. 2019 Bådåddjo veeljesovvi Europan kultuvreåejviestaarine 2024 årrodh. Åarjelhsaemien Teatere lij eadtjohke jïh badtjohke meatanspïelije abpe ohtsemeprosessesne. 

 Mijjen dåarjoe kultuvreåejviestaarejaapan, trilogije Bïegke beahteme, veeljesovvi goh akte dejstie saemien åejvieprosjektijste kultuvreåejviestaaresne Bodø2024. Trilogije lea golme individuelle vuesiehtimmieh mah leah tjåanghkan bïejesovveme akten trilogijese, jïh maam vuesehte golme joekehts scenine aalkoevåhkoen Bådåddjosne.   

Kruana jarkelimmie lea dïhte teema mij vaasa abpe trilogijen tjïrrh, mij våaroeminie åtna mytiske vuarjasjimmieh, toelhkestimmieh jïh soptsesh klijmaaehpien vihkelesvoeten bïjre gaajhkide almetjidie: 

Gïedtine - gïen dihte bïegke / who owns the wind / hvem eier vinden Klikk.

Allaq – dållen gïele / voice of fire / ildens stemme Klikk. 

Aahka – tjaetsien mojhtese /memory of water / vannets hukommelse Klikk.

 

On October 23rd 2019, Bodø was chosen as the 2024 European Capital of Culture. Åarjelhsaemien Teatere was an active and enthusiastic supporter through the entire application process.  

Our contribution to the Capital of Culture year, the trilogy «Biegke biehteme – Who Owns the Wind» was chosen to be one of the Sámi main projects of Bodø 2024. It consists of three separate performances that have been developed into a trilogy, and will be performed at three different venues during the opening week in Bodø.  

The Green Transition is the trilogy’s consistent theme, building on mythic contemplations, interpretations and stories of the effect of the climate crisis on humanity: 

Gïedtine - gïen dihte bïegke / who owns the wind / hvem eier vinden Click.

Allaq – dållen gïele / voice of fire / ildens stemme Click.

Aahka – tjaetsien mojhtese /memory of water / vannets hukommelse Click.

 

Den 23. oktober 2019 ble Bodø valgt til å være Europas kulturhovedstad i 2024. Åarjelhsaemien Teatere var en aktiv og entusiastisk medspiller gjennom hele søknadsprosessen.  

Vårt bidrag til kulturhovedstadsåret, trilogien « Biegke biehteme – vindens svik», ble valgt som et av de samiske hovedprosjektene under Bodø 2024. Den består av tre individuelle forestillinger som er satt sammen til en trilogi, og som vises på tre ulike scener under innvielsesuken i Bodø.  

Det grønne skiftet er det gjennomgående temaet i trilogien, som tar utgangspunkt i mytiske betraktninger, tolkninger og fortellinger om klimakrisens betydning for menneskeheten:  

Gïedtine - gïen dihte bïegke / who owns the wind / hvem eier vinden Klikk.

Allaq – dållen gïele / voice of fire / ildens stemme Klikk. 

Aahka – tjaetsien mojhtese /memory of water / vannets hukommelse Klikk.