Mijjen bïjre

Om oss

Jaepiebïevnese Årsmeldinger

Åarjelhsaemien Teateren bïjre

Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk Teater tseegkesovvi tsïengelen 1.b. 1985 båarasåbpoe åarjelsaemijste Nöörjeste jïh Sveerjeste, goh amatööreteateredåehkie laanteraastaj dåaresth. Teateren lij akte åejviesijjie Måehvesne jïh akte Dearnesne, Luspien tjïeltesne. Teaterinie sïjhtin åarjelsaemien gïelem jïh kultuvrem juekedh jïh vuesiehtidh.

Jaepien 2008 teatere juakasovvi akten nöörjen jïh akten sveerjen bealan. Skïereden 9 .b. 2012 nöörjen bielie akten AS:se jeatjahtovvi mij Saemiedigkie, Nordlaanten Fylhkentjïelte jïh Raanen tjïelte annje daan biejjien eekieh.

Åarjelhsaemien Teatere åarjelsaemien scenekåanstem eevtjeminie jïh evtedeminie. Åarjelsaemien gïele jïh kultuvre leah jarngesne abpe barkosne. Teatere dam histovrijes laavenjostoem åarjelsaemien dajvine sveerjen raedtesne jåarhka, jïh lea teatere abpe åarjelsaemien dajvese Nöörjesne.

Åarjelhsaemien Teatere profesjonelle tjiehpiedæjjajgujmie, amatöörigujmie, jeatjah teaterigujmie jïh nöörjen jïh saemien skuvligujmie barka.

Mijjieh seamma gåetesne goh Nordland Teater, Måehvesne. Teateren faageles jïh reereles barkijh mijjese vyörtegs jïh vihkeles viehkiem vedtieh, leah mijjen hijven barkoevoelph jïh mijjese skraejriem vedtieh.

Teateren lea barkoebyjrese jïh mïrrestalleme goh maadthaarvoeh abpe barkosne.

Åarjelhsaemien Teatere edtja:

 • Viehkiehtidh areenine årrodh mij identiteetem maanide jïh noeride sjugnede
 • Båetijen aajkan sjïehtedamme jïh orresjugneden årrodh
 • Amatööreteaterinie årrodh abpe dajvesne
 • Scenekåanstem evtiedidh jïh darjodh åarjelsaemien kultuvrevuekiejgujmie jïh gïeline goh akte dejstie vihkielommes tseegkijijstie
 • Scenekåanstem buektedh jolle kvaliteeteste vuartasjæjjide dovne saemien
  dajvine jïh saemien dajvi ålkoli
 • Sov aarebi neebneme darjomigujmie kulturelle pruvviebigkijinie årrodh
  mijjen jienebekulturelle siebriedahkesne

Om Åarjelhsaemien Teatere

Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk Teater ble etablert 1. januar 1985 av eldre sørsamer fra Norge og Sverige, som ei amatørteatergruppe på tvers av landegrensene. Teateret hadde et sete i Mo i Rana og et i Tärnaby i Storuman kommune. Med teater ville de dele og synliggjøre sørsamisk språk og kultur.

I 2008 ble teateret delt i en norsk og en svensk del. Den 9. september 2012 ble den norske delen omgjort til et AS, som fremdeles den dag i dag eies av Sametinget, Nordland Fylkeskommune og Rana Kommune.

Åarjelsaemien Teatere arbeider for å fremme og utvikle sørsamisk scenekunst. Sørsamisk språk og kultur står sentralt i alt arbeid. Teatret fortsetter det historiske samarbeidet med det sørsamiske området på svensk side, og er et teater for hele det sørsamiske området i Norge.

Åarjelhsaemien Teatere arbeider med profesjonelle kunstnere, amatører, andre teater, norske- og samiske skoler.

Vi er i lokaler med Nordland Teater, Mo i Rana. Deres faglige og administrative personell bidrar med uvurderlig bistand, godt kollegialt samvær og kunstnerisk inspirasjon.

Teateret har arbeidsmiljø og likestilling som kjerneverdier i alt arbeid.

Åarjelhsaemien Teatere skal:

 • Være en medvirkende identitetsskapende arena for barn og ungdom.
 • Være fremtidsrettet og nyskapende
 • Virke for amatørteater i hele området, med kunstnerisk, teaterpedagogisk
  og samisk kulturfaglig bistand.
 • Utvikle og produsere scenekunst med sørsamiske kulturuttrykk og språk som en av grunnpilarene
 • Formidle samisk scenekunst av høy kvalitet, for publikum både i og utenfor de samiske områder
 • Med sine forannevnte aktiviteter virke som en kulturell brobygger i vårt flerkulturelle samfunn

Mijjen aajhtereh Våre eiere

Åarjelhsaemien Teatere AS eies av Sametinget 55%, Nordland Fylkeskommune 30%
og Rana kommune 15%

logoer_Sametinget
logoer_nordland-fylkjeskommune
logoer_rana-kommune

Ståvroe Styret

Styret velges hvert 2. år og består av:

Representanter

Leder

Siri Gaski, Sametinget

Rune Fjellheim (vara)

Styremedlem

Nina Badendyck, Nordland fylkeskommune

Beate Skogsholm (vara)

Styremedlem

Jarl Stian Johansson, Rana kommune

Eve Rødfjell (vara)

Laavenjostoeguejmie Samarbeidspartnere

Nordland Teater

www.nordlandteater.no

Det Samiske Nasjonalteateret Beaivvás

www.beaivvas.no

Turnéteatret i Trøndelag

www.turneteatret.no

Giron sámi teáhter

www.samiteahter.org