14. desember 2023

”Gåssie lijmeh sámieh” / “När vi var samer” blir granseoverskridene teater

”Gåssie lijmeh sámieh” – Jonssonen Matsen åvduos rájrruoromána teahtere sjaddá ájnalágátje akttasadtjebarguosne rïjkkarájien rastá

Gåssie Jonssonen Matsen áhtjájjá jábmá die fuölkkie vuastas bálien dab måskuoke jah biähtuotum skáhpuob rahppá juhkka leä intán ståbuosne gåvnname. Dan sissnie leäh miärkanvïhttanisgirjjie, prievvie sámienfugddaste Västerbottesne jah gåvvah rárkuovijste. Die bïjkuotuvva ahttie Mats båhtá lüvletjemádduoste Málágen dáhvuosne. Man dehte lij tjiäguosne urrame? Man dehte hejtten sámien urruot? Jah man dehte däjrren dan unnieb sïjjan hïsturjan bïjrra? Tjaktjane 2024 Västerbottenteahtere jah Åarjelhsaemien teatere akttane hásateäh Jonssonen Matsen rájrruorománub Gåssie lijmeh sámieh – ubmejesámien jah dáruongiälane.

När Mats Jonssons farfar dör öppnar familjen för första gången den förslutna och förbjudna svepask som alltid funnits i hemmet. Där ligger renmär­kesbevis, brev från lappfogden i Väster­bottens län och foton från renskiljning­ar. Det visar sig att Mats härstammar från en släkt av skogssamer i Malåtrak­ten. Varför har det varit hemligt? Varför slutade de vara samer? Och varför vet de så lite om sin historia? Under hösten 2024 sätter Västerbot­tensteatern i samarbete med Åarjelhsa­emien teatere upp serieromanen När vi var samer av Mats Jonsson – med umesamiska och svenska som scenspråk.

– Månna leäb dab dåbduob udtjame ahttie Västerbottenteahtere leä alvvijis barguoke dállie jah dan dehte adnáb muv girjjie leä buörrie giädijsne jah åvvadallub vuöjnniet gukttie sjaddá. Ávuosummuos leäb dan dehte ubmejesámiengiälla leä guavdátjisne – vuösietiemmie die jiänabe sádnies sjaddá guh girjjie mij leä vuösietiemien vuađđuo, Jonssonen Mats jahttá.

Ubmejesámiengiälla leä garra nihttietum giälla jah dán biejvien leäh uhttja mah edneh giälub iedniengiällan.

– Leä vuastas bálien teahterevuösietiemmie leä dahkkatuvvame ubmejesámiengiälasne jah leä åssie stuöries politïjkan kontextasne – dekoloniseringspraxis – mij leä ájnas jah dåbduojste diävas Kristin Solberg mujttale, teahteråjvvie Åarjelhsaemien teahterisne Måhviesne. Sådna jårkká:

– Subtsas båhtá ubmejesámien dáhvuoste jah mïjjan teaterh huv barggaveägan ubmejesámien dáhvuosne. Dan dehte leä alvvijis buarake mïjjah máhttiebe dab barguob dahkkat akttasne. Rïjkkarájieh eäh leäh merkkeme dán sagga sámien hïsturjasne – sámien dáhvuoh menneh lüvllie-jillie iädnuovuemij meälddie.

– Jag har fått intrycket att Västerbottensteatern befinner sig i något av en kreativ guldålder så min bok befinner sig i goda händer, och jag är otroligt nyfiken på resultatet. Allra gladast är jag över att umesamiskan får ta plats på scen – på så vis blir uppsättningen mer realistisk än boken den bygger på, säger Mats Jonsson.

Umesamiska är ett starkt hotat språk som idag bara har ett fåtal modersmålstalare.

– Det är första gången en teaterföreställning görs på detta språk och det är en del i en större politisk kontext – en dekoloniseringspraxis – en viktig och känslosam del, berättar Kristin Solberg, teaterchef på Åarjelhsaemien teatere – sydsamisk teater i Mo i Rana. Hon fortsätter:

–  Västerbottensteatern och vår teater verkar inom umesamiskt område, där berättelsen utspelar sig. Därför är det jättefint att vi kan göra detta samarbete. Landsgränser har i samisk historia haft liten betydelse – samiska områden har istället alltid gått öst-väst längst älvdalarna.

Tjiäguos sijjiehïsturjja vïjmak båhtá teahteregualbbáje.
Gåssie lijmeh sámieh leä hïsturjjasubtsas sliektien gelletjuöhtiejáhpásadtje dåruon bïjrra várjjalit sïjjan vuögieb viässuot, jah giäŋŋalis gåvva Matsen áhtjájjáste juhkka tjuavvarij njuarranit. Nåvváj leä mujttalis juhkka åhppate sámien hïsturjub Sverjesne máb skuvlla ij leäh mïjjáje vaddáme.

Teahtere udná ållatij Johanna Sandström Lehto, giä lij ádtjak regissöran luhkkame jah båhtá sámien mádduoste. Sådna ednij girjieb hiäjmane valla ij lama dab luhkkame gåssie Västerbottensteatere rïŋggij jah gehttjij jüs sijttij subtsasijne barggat.

– Muvsnie leä aktaláhkásadtje duöhkie guh Jonssonen Matsen, valla dájráb ábs bïnnátjub muv sliektien bïjrra, dubdda gukttie vájmmuoprosjeäktta uvmassie vuöhkiene. Mats tjábbiesláhkáje girjiene mujttale gukttie dah mah eäh villie sábmiene dubddh mähtth sïjjan identitiähtub jah guvllamub rupttijde válddiet – jah månna dåjvuob mïjjah máhttiebe dab ságub vïht subtsstit vuösietiemiesne, Johanna låpttá.

Dold lokalhistoria som äntligen lyfts fram på en teaterscen
“När vi var samer” är en krönika över en släkts månghundraåriga kamp för att bevara sitt sätt att leva, och ett inkän­nande porträtt av Mats farfar som till sist måste ge upp. Det är också en folkbil­dande skildring av den samiska histori­en i Sverige som skolan aldrig lyckats ge oss.

Teatern kontaktade tidigt den nyexaminerade Sundsvalls-bördiga regissören Johanna Sandström Lehto, som själv har samiskt påbrå. Hon hade boken hemma men hade ännu inte läst den då Västerbottensteatern ringde och frågade om hon ville ta sig an berättelsen.

– Jag har en liknande bakgrund som Mats Jonsson, men vet fortfarande jättelite om min släkt så detta känns verkligen som ett hjärte-projekt på många sätt. Mats berättar i boken på ett väldigt fint sätt om hur de som inte längre känner att de är samer kan ta tillbaka sin identitet och tillhörighet – och det budskapet hoppas jag att vi kan förmedla i denna föreställning, avslutar Johanna.

Föreställningen ”När vi var samer” produceras på Västerbottensteatern i Skellefteå där den har premiär 12 oktober 2024. Föreställningen går även på turné i norra Sverige och Norge.

—————————————————————————–

Jonssonen Matsen bïjrra
Jonssonen Mats riägádij 1973:n jah bïjjás sjaddij Kramforsesne. Sådna leä suv viässuomub vuösietamme guvtta rájrruorománijde. Jonssonen Mats urra Sandslånisne Ådalenisne jah suv ulmmieleä åbba suv viässuomub vuösietit rájrruohámiesne. Gåssie lijmeh sámieh leä udtjame tjuevgges årvastallamijde jah guhttjuotuvvij Augustbálkkáje 2021:n.

Om Mats Jonsson
Mats Jonsson är född 1973 och uppvux­en i Kramfors. Han har skildrat sitt liv i sex kritikerhyllade serieromaner. Mats Jonsson bor i Sandslån i Ådalen och har som mål att skildra hela sitt liv i serie­form. När vi var samer har fått lysande recen­sioner och nominerades till Augustpri­set 2021.

————————————————————————————————————-

Dájdáladtje dåhkkie / Konstnärligt team 
Regi: Johanna Sandström Lehto
Manus: Tora von Platen efter serieromanen av Mats Jonsson
Scenografi: Lotta Nilsson
Kostymdesign: Anna-Stina Svakko och Lotta Nilsson
Maskdesign: Klara Jormeus 
Komposition & ljuddesign: Katarina Barruk
Ljusdesign: Maja Lindström
Översättning umesamiska: Henrik Barruk