Bïegke Beahteme

Golken 23.b. 2019 Bådåddjo veeljesovvi Europan kultuvreåejviestaarine 2024 årrodh. Åarjelhsaemien Teatere lij eadtjohke jïh badtjohke meatanspïelije abpe ohtsemeprosessesne.   Mijjen dåarjoe kultuvreåejviestaarejaapan, trilogije Bïegke beahteme, veeljesovvi goh akte dejstie saemien åejvieprosjektijste kultuvreåejviestaaresne Bodø2024. Trilogije lea golme individuelle vuesiehtimmieh mah leah tjåanghkan bïejesovveme akten trilogijese, jïh maam vuesehte golme joekehts scenine aalkoevåhkoen Bådåddjosne.    Kruana jarkelimmie lea dïhte…

Les mer