Stor-Stina

– Den långa lappflickan

Stor-Stina – Den långa lappflickan

Christina Chatarina Larsdotter (1819-1854), mij gohtjesovvi Stor-Stina, reakasovvi Maalegisine
Noerhte-Sveerjesne. Dïhte lij veartenen guhkemes saemiengujne tïjjï tjïrrh.

18800-låhkoen lyjhkin almetjh jïk kreekh mah lin jeatjalaakan, eksotihkeles jïh ij lij sïejhme mubpide vuesienhtidh. Impressarijove Wolfstein jïjnjh beetnegh dïenesji gosse Stor-Stinam Stæjnam mubpide vuesiehti, mij åahpetjinie sjïdti Europesne, artistenommine «Långa Lappflickan».

Soptsese Christina Chatarina Larsdotteren bïjre lea soptsese guktie lea jeatjahlaakan, ålkoestamme jïh aktegs årrodh. Men aaj soptsese haeliedimmien jïh nïekedassibïjre. Aaj akten nïejten bïjre goh satne, mahte 2,2 meeterh huhkie, maahta sov vuerpiem gïeten sïjse vaeltedh jïh jïjtse jieledem hammoedidh.

«Det er viktig å bli sett. Det vet alle. I vår tid handler mye om å iscenesette seg sjøl. Det er som om verden er blitt en digital scene. Fortellingen om Stina reiser spørsmålet om verdier og valgmuligheter. Den kan gi oss andre perspektiver på det å se, og på det å bli sett.»

Christina Christina Larsdotter (1819-1854), med kallenavnet Stor-Stina, ble født i Malå i Nord-Sverige. Hun var verdens lengste samekvinne gjennom tidene.

På 1800-tallet var det populært å vise fram mennesker og dyr som var annerledes, eksotiske og unormale. Impressarioen Wolfstein tjente store penger på å vise fram Stor-Stina, og hun ble en europeisk «kjendis» med artistnavnet «Långa Lappflickan».

Fortellingen om Christina Chatarina Larsdotter er fortellingen om å være annerledes, utenfor og ensom. Men det er også fortellingen om lengsel og drømmer. Om at en jente som henne, nesten 2,2 meter lang, kan ta skjebnen sin i hånden og forme sitt eget liv. Også hun kan finne kjærlighet.

«Mette Branttzeg har laga ei svært god framsyning av det enkle stoffet. Og Ida Løken Välkepää gjer det maksimale ut av materialet… I sum skapar dei ei framsyning eg unner mange å sjå. »
– Jan Landro, Dag og tid

Dah mah meatan Medvirkende

Manuse / Manus:
Cecilia Persson
Bïhkkedæjja / Regi:
Mette Brantzeg
Musihke / Musikk:
Frode Fjellheim
Hammoedæjja / Scenograf:
Mette Brantzeg
Vaarjoeh / Kostyme:
Kari-Britt Nielsen
Tjoevke / Lys:
Seweryn Czwojdrak, Eprod
Tjoeje / Lyd:
Seweryn Czwojdrak, Eprod
Jarkoestæjja / Oversetter:
Eli Kappfjell og Irja Kappfjell
Gïele-raeriestæjja / Språkkonsulent:
Irja Kappfjell
Kluhtierdæjja / Snekker:
Magne Jøssvoll
Guvvie / Fotograf:
Bjørn Leirvik
Dorjeje / Produsent ÅST:
Leammuid Biret Rávdná
Dorjeje / Produsent RKS:
Elisabeth Kulseng-Johansen
Dorjehtæjja / Skuespiller:
Ida Løken Valkepää
Musihkerh / Musiker:
Anne Guri Frøystein, Julie Treinmo og Håvard Nyheim
Produsert av:
Åarjelhsaemien Teatere, KammeRana, Rana kulturskole
Produksjonen støttes av:
Saemiedigkie Sametinget, Nordland Fylkeskommune, DKS Nordland

Fealadimmielaajroe Turnèrute

Forestillingen er avsluttet, om du er interessert i forestillingen kan du ta kontakt med post@asteatere.no

Preesse/Öörnedæjja Presse/Arrangør

Pressebilder til nedlasting, skal krediteres iht merking på bildet.