Staaloe

– å bekjempe kjempene

Staaloe – å bekjempe kjempene

Staaloe akte vihkeles mytologes gaagkoe saemien soptsestimmievuekesne. Staaloen leah almetji gaajhkh viesjiesvoeth mejtie edtjebe lîeredh gêtedidh goh maanah. Dan åvteste dîhte tjirkijinie åtnasåvva guermiefaamoej åvteste veartenisnie. Seamma tîjjenlea akte «dejstie mubpijste», dah mah ålkoelistie båetieh jîh eah maam gænnah guarkah saemien eatnemen jîh aerpievuekiej bîjre.

Daejnie teaterestuhtjine dan isvelihke Staaloen jîh altese gåmman bîjre, sîjhtebe mijjen dåarjoem vedtedh guktie dîhte saemien soptsestimmievuekie annje jeala. Daelie mijjieh fuemtide gåhtjobe juktie vihtem jîh goerkesh lîeredh – Saepmien stôôremes fæjjoeh jîh vîrrenjammijh!

«Det er utrolig fint å se hvordan denne forestillingen … tar opp og forvalter den muntlig overleverte samiske folkloretradisjonen. Disse historiene har vandret fra øre til munn i alle år, lærer barn om folkevett og forstand, og den unge Kauras er bemerkelserverdig lik vår egen Espen Askeladd. »

Staaloe. Er en sentral mytologisk skikkelse i samisk fortellertradisjon. Han representerer alle menneskelige svakheter som vi skal lære å håndtere som barn. Derfor brukes han som representant for kaos-kreftene i verden. Samtidig er han en av «de andre», de som kommer uten ifra og som ikke forstår noe om samisk natur og tradisjon.

Med forestillingen om den blodtørstige Staaloe og hans kone Ruvtehke, ønsker vi å gi vårt bidrag til å holde den samiske fortellertradisjonen ved live. Nå maner vi frem kjempene for å lære folkevett og forstand – Sápmis største fiender og blodsugere!

«Kombinasjonen med en engasjerende historie, litt slapstick og en iøynefallende Staaloe-dukke skapte mang en latter og store øyne blant publikum. Og det var ikke fritt for at noen skvatt til enkelte ganger heller. »
– Tor Martin Årseth, Namdalsavisa

Dah mah meatan Medvirkende

Manuse / Manus:
Marianne Kappfjell
Bïhkkedæjja / Regi:
Marianne Kappfjell, Leammuid Biret Ràvdná
Bïhkedimmie / Dramaturg:
Mette Brantzeg
Vaarjoeh / Kostyme:
Kari-Britt Nielsen
Dåahkadarjoje / Dukkemaker:
Grete Larsen
Dorjeje / Produsent ÅST:
Leammuid Biret Rávdná
Dorjehtæjja / Skuespiller:
Marianne Kappfjell

Fealadimmielaajroe Turnèrute

Stedsnavn:
09 juli, 14:00

Preesse/Öörnedæjja Presse/Arrangør

Pressebilder til nedlasting, skal krediteres iht merking på bildet.