SAAJVENIEJTE- SAAJVEJENTA

SAAJVENIEJTE- SAAJVEJENTA

Hijven aerpievuekien mietie mijjieh dållen bïjre gaavnedibie myövhke dueljiej nelnie.
Daesnie åadtjoeh vaajesem Saajvenïejten bïjre govledh mij saemienbaerneste feengkesåvva.
Man åvteste Saajvenïejte feengkesåvva, jïh tjuara almetji veartenisnie abpe sov jieledem årrodh?

I god samisk tradisjon samles vi rundt bålet på myke reinskinn.
Her for du høre historien som Saajveniejte -Saajvejenta som blir fanget av en samegutt.
Hvorfor blir hun fanget og må hun bli i menneskeverden resten av livet sitt?

Vaasa medtie 25 minudth / Varighet Ca 25 min.
Maanide sjeahta 4 jaepien båeries raejeste jïh båarasåbpoe / Passer for barn fra 4 år og oppover.

VELKOMMEN INN store som små når Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk Teater steller til stand til historiedelig og joik under Barnas Vinterlys utenfor Vitensenteret. Fra 4 år og oppover.

Dah mah meatan Medvirkende

Soptsestæjja / Forteller: :
Toamma Bientie
Soptsestæjja jïh joejkije / Fortelle og joiker: :
Kaja Regine Bientie

Fealadimmielaajroe Turnèrute

Mo i Rana, Vinterlysfestivalen:
12 februar, 13:30
Mo i Rana, Vinterlysfestivalen:
12 februar, 15:30
Mo i Rana, Vinterlysfestivalen:
13 februar, 13:30
Mo i Rana, Vinterlysfestivalen:
13 februar, 16:30