Plupp

– akte joejkespïele, en joikikal

Plupp – akte joejkespïele, en joikikal

Plaavejaevrien lïhke Pluppe årroeminie sov voelpigujmie ektine mej nommh Tjeskie jïh Slamma – tjetskie jïh sluemege. Altese voepth leah plaave goh bïevlh gïjrege jïh altese tjeapohkenlijnie moerine slomtjeminie tjaktjege. Ij guhte maehtieh dam vuejnedh jallh govledh gænanh. Dah ajve viskes tjaktjelasth bïegkesne vuejnieh. Dah gïjrejohkem guvlieh mij tsirkeste. Men mijjieh hov buerebe daejrebe.

Daate teaterestuhtje Pluppen jïh altese voelpi bïjre, båata såemies dejstie gærjijste seamma nommine mejtie tjaelije Inga Borg lea tjaaleme.

«Joikikalen Plupp är en lågmäld fullträff, storslagen och anspråkslös i ett. Som ett vårblekt fjällandskap toppat med grönskimrande norrsken och Duvries (björkens) dovt hotfulla joik när Plupp råkar väcka den i vinteridet. »

I jojkikalens form, har vi dramatisert noen av den svenske forfatterinnen Inga Borgs bøker om Plupp,
som er en liten figur med blått hår som bor i fjellet. Han er i utgangspunktet usynlig for alle mennesker, foruten dem som tror på ham. I forfatterinnen Inga Borgs verden, er han synlig som det blå man kan se som en skiftning over den smeltende snøen i fjellet på våren. På høsten kan man se hans oransje skjerf som svajer i i fjellbjørkene, når det blåser. Fast noen tror at det kun er løv.

Plupp har 2 gode venner: Slamma (Lemmen) og Tjeskie (Røyskatt). Sammen møter de på utfordringer og nye venner i naturens rike.

«– Det var kjempebra. Spesielt at de snakket både på norsk og samisk, så alle forsto det, sier Dorotea Tomter (9 år). Hun og lillebror Benjamin (7 år) gikk rett bort til skuespillerne etter forstillingen og roste de for en flott opptreden. »
– Lornts Eirik Gifstad, Snåsningen

Dah mah meatan Medvirkende

Manuse / Manus:
Cecilia Persson
Bïhkkedæjja / Regi:
Haukur Gunnarsson
Musihke / Musikk:
Frode Fjellheim
Hammoedæjja / Scenograf:
Jens Gustavson
Svïhtje / Koreograf:
Elle Sofe Henriksen
Vaarjoeh / Kostyme:
Sara Kander
Maske / dukker:
Sara Kander
Tjoevke / Lys:
Kjell Vestermo
Tjoeje / Lyd:
Ronny Klausen
Jarkoestæjja / Oversetter:
Ellen Bull Jonassen
Gïele-raeriestæjja / Språkkonsulent:
Irja Kappfjell
Dorjeje / Produsent ÅST:
Leammuid Biret Rávdná
Dorjehtæjja / Skuespillere:
Marte Fjellheim Sarre, Hilde Stensland, Nils Rune Utsi/Isak Adriansen
Samprodusent:
Estrad Norr
Samarbeidspartnere:
Beaivvas Sámi Nasonaleteahter, Nord Universitet
Produksjonen støttes av:
Nordland Fylkeskommune, Sametinget, Samerådet, InterReg Nord

Fealadimmielaajroe Turnèrute

Forestillingen er avsluttet, om du er interessert i forestillingen kan du ta kontakt med post@asteatere.no

Preesse/Öörnedæjja Presse/Arrangør

Pressebilder til nedlasting, skal krediteres iht merking på bildet.