Hjiven Hov, Ylva!

Hjiven Hov, Ylva!

Daennie monologesne åadtjode Ylvam råakedh; akte snöölhkenråaksoe Russlaanteste mij fahketji åarjelsaemien Tossåsen båatsoesïjtese dalva. Sov eevre sjïere genetihken gaavhtan varke åejvieladtji lyjhkedesnöölhkine sjædta mah stoerre vierhtieh læjkoeh juktie snöölhkem vaarjelidh. Dah sijhtieh Ylva edtja dan skandinavijen snöölhkenfuelhkien sisnjelen nevviehtidh jïh orre verries snöölhkh åadtjodh.

Teaterestuhtje Ylvan bïjre saetnies soptsesistie båata mij stoerre tsåatskelesvoetem åådtjeme sveerjen meedijinie. Teaterestuhtjesne åadtjobe Ylvine åahpenidh jïh dam aktem stuhtjem geajnosne dåeriedibie. Åarjelhsaemien Teateren teaterestuhtje lea akte kreatijve boelhke dennie skandinavijen digkiedimmesne vaarjelamme juvri bïjre. Men aaj refleksjovne guktie lea dööpmesovvedh ajve sov tjoelen jïh naelien mietie, jïh mejtie maahta slïektem guhkiebasse jåerhkedh.

«Lyckas man att förena dessa två, skrattet och allvaret, så lyckas man med mycket och det gör Åarjelhsaemien Teatere. »

I denne monologen får dere møte Ylva, en russisk ulvetispe som plutselig dukker opp i det sørsamiske reinbeitedistriktet Tossåsen. På grunn av sin helt unike genetiske sammensetning, blir hun raskt myndighetenes yndling og man setter inn store ressurser for å beskytte henne. Man ønsker at hun skal pare seg innenfor den innavlede skandinaviske ulvestammen, og føde nye friske ulver.

Fortellingen om Ylva er basert på en sann historie som har fått stor oppmerksomhet i svensk media. I forestillingen får vi lære å kjenne Ylva og følger henne et stykke på veien. Forestillingen fra Åarjelhsaemien Teatere er et kreativt innlegg i den skandinaviske debatten om fredet rovvilt. Men det er og en refleksjon om hvordan det er at kun bli bedømt ut ifra sitt kjønn, sin rase og evne til å forplante seg.

«Det er skuespiller Leammuid Biret Rávdná som bærer stykket.»
– Sagat

Dah mah meatan Medvirkende

Manuse / Manus:
Cecilia Persson
Bïhkkedæjja / Regi:
Cecilia Persson
Musihke / Musikk:
Ivan Rebroff, Frank Sinatra, Sarah Adams
Scenografi:
Leammuid Biret Rávdná, Cecilia Persson, Kari-Britt Nilsen, Halvard Leirvik, Marita Solbakken
Vaarjoeh / Kostyme:
Halvard Leirvik
Tjoevke / Lys:
Vegar Andreassen
Jarkoestæjja / Oversetter:
Eli Kappfjell
Produksjonsmedarbeider:
Marita Solbakken
Dorjehtæjja / Skuespiller:
Leammuid Biret Rávdná
Samprodusent:
?
Samarbeidspartnere:
?
Produksjonen støttes av:
?

Fealadimmielaajroe Turnèrute

Forestillingen er avsluttet, om du er interessert i forestillingen kan du ta kontakt med post@asteatere.no

Preesse/Öörnedæjja Presse/Arrangør

Pressebilder til nedlasting, skal krediteres iht merking på bildet.