Giedtine

– Gïen dïhte Bïegke, hvem eier vinden?

Giedtine – Gïen dïhte Bïegke, hvem eier vinden?

Kruana jarkelimmie jïh bigkeme bïegkefaamoevierhkijste Nöörjesne leah sjyöhtehke teemah stoerre bieline laanteste jïh veartenistie. Giedtine akte vihkeles jïh jeatjahlaakan lahtestimmie digkiedimmesne, bïegkefaamoem dåarjoehtidh jallh vuastalidh, kruana jarkelimmiem dåarjoehtidh jallh vuastalidh. Saemien giedtie lea speejjeleguvvie dehtie kinesiske krijhtegievleste, mij rïektesvoeten jarngine åtnasovvi kinesiske dramatihkere Li Qianfusen universelle draamesne maanan bïjre, maam göökte nyjsenæjjah krievieh.

Maana gaskoeh krijhtegievlien sïjse bïejesåvva, aktene dïpmebaaletje heamturisnie gieriesvoeten bïjre, mij aaj lea stueriesvoeten, desperasjovnen jïh haeniesvoeten bïjre. Juktie gïeh raaktan bïegkem eekieh?

Det grønne skiftet og utbygging av vindkraftverk i Norge er aktuell tematikk som berører store deler av landet og verden. Giedtine betyr liksom et reingjerde på sørsamisk, og er en viktig og annerledes kommentar i debatten, for eller imot vindkraft, for eller imot det grønne skiftet. Det samiske reingjerdet er speilbildet av den kinesiske krittringen, som ble brukt som rettferdighetens brennpunkt i den kinesiske dramatikeren Li Qianfus universelle drama om barnet som to kvinner gjør krav på.

Barnet plasseres midt i krittringen, i et eldgammelt eventyr om kjærlighet, som også handler om hovmodighet, desperasjon og gjerrighet. For hvem er det egentlig som eier vinden?

«Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet.»
– Carl Johan Oftedahl

Giedtine – gïeh bïegkem eekieh? lea voestes vuesiehtimmie aktede triologijeste, gusnie gaajhkh leah dan kruana jarkelimmien bïjre. Vuesiehtimmie lea biehkie dehtie europejen kultuvreåejviestaarejaepeste, Bodø 2024.
Båetije vuesiehtimmieh:goevten 3. - 11. biejjiej 2024 Bådåddjosne.

Giedtine – hvem eier vinden? er første forestilling av en triologi, der alle omhandler det grønne skiftet. Forestillingen er en del av det europeiske kulturhovedstadsåret, Bodø 2024. .
Kommende spilleperiode:3. - 11. februar 2024 i Bodø.

«Det finnes så mye elendighet i verden, skal vi ikke forsøke å lindre det, så godt vi kan?»
– Haitang, fra manus

Dah mah meatan Medvirkende

Manuse / Manus:
Peter Oskarsson
Manuse / Manus:
Cecilia Persson
Jarkoestæjja / Oversetter til norsk:
Stein Elvestad
Jarkoestæjja / oversetter til samisk:
Sig-Britt Persson
Bïhkkedæjja / Regi:
Peter Oskarsson
Musihke / Musikk:
Frode Fjellheim
Hammoedæjja / Scenograf:
Peter Holm
Vaarjoeh / Kostyme:
Peter Holm
Tjoevke / Lys:
Johan Haugen
Filme / Film:
Dan Jåma og Se Nor
Sminhketæjja / Sminkør:
Tove Solbakk
Animasjovne / Animasjon:
Håkon Lundvall
Gaarvoegåarojh / Kostymesyere:
Halvard Leirvik og Kari-Britt Nilsen
Dorjehtæjja / Skuespillere:
Frida Bjørnland
Dorjehtæjja / Skuespillere:
Ole-Henrik Lifjell
Dorjehtæjja / Skuespillere:
Sara Margrethe Oskal
Dorjehtæjja / Skuespillere:
Stein Elvestad
Dorjehtæjja / Skuespillere:
Cecilia Persson
Dorjehtæjja / Skuespillere:
Trond Peter Stamsø Munch
Dorjehtæjja / Skuespillere:
Sven Henriksen
Dorjehtæjja / Skuespillere:
Isabella Flått
Dorjehtæjja / Skuespillere:
Johan Haugen
Darjoje / Produsert av:
Åarjelhsaemien Teatere og Nordland Teater

Fealadimmielaajroe Turnèrute

Bodø 2024:
– Båetedh 2024 / Kommer 2024

Preesse/Öörnedæjja Presse/Arrangør

Pressebilder til nedlasting, skal krediteres iht merking på bildet.