Gïedtine

– gïen dïhte bïegke?

Gïedtine – gïen dïhte bïegke?

Gïedtine -gïen dïhte bïegke?
Noere saemienïejte lea tjïelteståvroen tjåanghkose bööresovveme stoerre bïegkefaamoeprosjekten bïjre. Dïhte sæjhta faamohkidie tjïeltesne soptsestidh guktie tseegkeme Nöörjen stööremes bïegkefaamoevierhkeste altese jieledem, altese båetijem aejkiem jïh altese kultuvrem baajnehte.

Stuhtje lea voestesiereste ektieproduksjovne Nordland teaterinie. Daelie dam vijriebasse gïetedamme guktie tjoevkesem beaja klijmaaehpien konsekvenside don prååsehke jïh dïpmebaaletje åarjelsaemien båatsoekultuvrese, mij tjarke aajhtoen nualan båata gosse edtja saemiej aerpievuekien årromedajvine bigkedh produksjovnen gaavhtan orrestimmeles energijeste. Mij climate justice, jïjtjemem gihtjebe?

Giedtine — gïen dihte bïegke / Who Owns the Wind?

A young Sámi girl has received an invitation to the municipal council meeting about a large wind farm project. She is determined to tell the holders of power in the municipality how the establishment of Norway’s largest wind farm will affect her life, her future and her culture.

The performance was originally co-produced with Nordland Theatre. It has been reworked to shed light on the consequences that the climate crisis will have on the vulnerable and ancient South Sámi reindeer herding culture, which is threatened when the traditional Sámi settlement territories are re-developed to produce renewable energy. What is climate justice, we ask?

Gïedtine
hvem eier vinden?

En ung samejente har fått invitasjon til kommunestyrets møte om et stort vindkraftprosjekt. Hun ønsker å fortelle makthaverne i kommunen hvordan etableringen av Norges største vindkraftanlegg påvirker hennes liv, hennes fremtid og hennes kultur.

Stykket er opprinnelig en samproduksjon med Nordland teater. Det er nå bearbeidet til å sette søkelys på klimakrisens konsekvenser for den sårbare og eldgamle sørsamiske reindriftskulturen, som trues når samenes tradisjonelle bosetningsområder skal bygges ut for å produsere fornybar energi. Hva er climate justice, spør vi oss?

Vuesiehtimmie lea åarjelsaemien jïh nöörjen gïelesne.
Played South-Sami and Norwegian.
Spilles på sørsamisk og norsk.

Laavenjostoe Nordland Teaterinie
Bodø 2024, Bergesenstiftelsen jïh Saemiedigkie, Nöörjen kultuvredirektoraate – prosjektedåarjoe teatere jïh Nordlaanten fylhkentjïelte leah vuesiehtimmiem dåårjeme.

In cooperation with Nordland Teater
Supported by Bodø 2024, Bergesenstiftelsen and Sámi Parliament, Art Council Norway and
Nordland County Municipality.

Samarbeid med Nordland Teater

Støttet av: Samfunnsløftet SpareBank 1 Nord-Norge, Bodø 2024, Bergesenstiftelsen og Sametinget, Norsk kulturdirektorat -
prosjektstøtte teater og Nordland fylkeskommune.

Dah mah meatan Medvirkende

Manuse jïh åssjalommese / Script and idea / Manus og ide:
Cecilia Persson
Regije / Director / Regi:
Ane Aass
Filmesjugniedæjja jïh våajnoes hammoedimmie / Filmmaker and visual design / Filmskaper og visuelt design:
Regina Steen Bergman
Musihkedarjoje / Composer / Komponist:
Axel Andersson Utsi
Tjoejehammoedæjja / Light Designer / Lysdesigner:
Peder Unger Weierholt
Dorjehtæjja / Actor / Skuespiller:
Emma Sofie Joma Rustad
Såekien vuelie / Joik / Fjellbjørkas joik:
Marja Mortensson (samisk: såekien vuelie)
Oversettelse:
Evald Stenfjell (sørsamisk), Johan Sandberg McGuinne (engelsk)
Gïelekonsulente / Language consultant / Språkkonsulent:
Unni Steinfjell
Produsenth /Producer / Produsent:
Neste Trinn; Marianne Siljuberg jïh Siri Hallingby Børs-Lind

Fealadimmielaajroe Turnèrute

Mussere / Mosjøen:
30 mai, 19:00