Elsa Laula

– kvinnen som sprengte grenser

Elsa Laula – kvinnen som sprengte grenser

Dejnie aalkoevuashtalleminie saemiej åålmegebiejjien Elsan Laulan stoerre barkoem heevehtibie juktie saemide tjöönghkedh. Goevten 6. biejjien 1917 saemiej voests laantetjåanghkoe öörnesovvi Tråantesne. Ij lij hijje-maj akte aktelaaketje krirrie mij desnie gaavnedi. Elsa Laula sïjhti almetjh edtjin daajroem sinsitnien bïjre utnedh. Jïh dïhte kreava almetjh leah tjetskehke dan bïjre mij lea ovnohkens jïh ammes. Mijjieh tjoerebe sinsitniem geatskanidh gïelen jïh kultuvren tjïrrh. Ibie mijjen jïjtsevoetem dassh gosse mubpiejgujmie gaavnesjibie, men aktem hillem sjugniedibie ihke mijjen gïele aaj govlehtuava. Elsa Laula lji akte skïerpiedihks nyjsene, dovne åejvieladtji luvnie jïh sov jïjtsh almetji luvnie. Dïhte jïjnjem sjealadi sov veanhtoej åvteste.

https://vimeo.com/71794689

«En kanonad av fördömanden möter den som är tidligt ute i kampen för ett folks rättigheter. Och lättare blir det ju inte om denna är en kvinna, tiden är tidligt 1900-tal och den grupp, vars talan hon för, är ett minoritetsfolk. »

Med premiere på samefolkets dag feirer vi Elsa Laula Renberg sin innsats for å samle samene.
6. februar 1917 ble det første samelandsmøtet arrangert i Trondheim. Det var på ingen måte noen ensartet forsamling som stilte. Elsa Laula Renberg var opptatt av at folk må ha kunnskap om hverandre. Dette fordrer at man åpner opp for det som er ukjent og fremmed. Vi må nærme oss hverandre gjennom språk og kultur. Vi mister ikke vår egenart i møte med andre, men skaper en forutsetning for at vår stemme også skal bli hørt. Elsa Laula Renberg var en omstridt kvinne, både hos myndighetene og blant sine egne. Hun ofret mye for det hun trodde på.

https://vimeo.com/71794689

«Teateret om Elsa Laula var en kinesisk eske der de små fortellingene var de største juvelene. »
– Guri Hjulstad, Trønder-Avisa

Dah mah meatan Medvirkende

Manuse / Manus:
Ada Einmo Jürgensen, Liv Hege Nylund, Cecilia Persson
Bïhkkedæjja / Regi:
Liv Hege Nylund
Musihke / Musikk:
Frode Fjellheim
Hammoedæjja / Scenograf:
Hilde Skancke Pedersen
Svïhtje / Koreograf:
Ada Einmo Jürgensen
Vaarjoeh / Kostyme:
Hilde Skancke Pedersen
Dekormaleri:
Hilde Skancke Pedersen, Gerd Karlsson
Gåaroje / syerske:
Kari-Britt Nilsen, Nordland Teater
Tjoevke / Lys:
Vegar Andreassen
Tjoeje / Lyd:
Tage Vedal, Kulturproduksjon
Jarkoestæjja / Oversetter:
Ellen Bull Jonassen
Repititør:
André Dyrstad
Produksjonen åvtehke / Prosjektleder:
Marte Grande Holm
Produksjonsmedarbeider:
Mari Jarstein
Teknihkenåejvie / Teknisk leder:
Øivind Holm
Kontentum:
Svenn Frøseth
Teknihke / Tekniker:
Simen Høy Aasheim
Dorjehtæjja / Skuespillere:
Cecilia Persson
Samprodusent:
Nord-Trøndelag Teater, Nordland Teater

Fealadimmielaajroe Turnèrute

Forestillingen er avsluttet, om du er interessert i forestillingen kan du ta kontakt med post@asteatere.no

Preesse/Öörnedæjja Presse/Arrangør

Pressebilder til nedlasting, skal krediteres iht merking på bildet.