Doajvvo-håp

Doajvvo-håp

«...jeg er her nå og klarte å komme meg videre fra det, selv om sorgen og skammen sa at jeg ikke klarte det.» -Ronja-Katrin Larsen.

Altese tjidtjie lij akte dejstie 11 mij våajnoes sjïdti gosse tjoevkese aamhtesasse bïejesovvi giesien 2016. Daesnie vuesiehtimmie mij soptseste guktie lea tjeakoesvoeten yörhkesne byjjenidh, aerpesne tjidtjeben jïh daktaråbpoen gaskem. Daate lea soptsese guktie dïhte veeljie jieledh. Mijjieh altese musihkeles fealadimmiem dåeriedibie, jemhkielistie tjoevkesasse. Haeliedimmien, gyhtjelassi jïh juerien luvhtie. Daesnie geajnoem dåeriedibie maam vaadtsa, asven jïh saangerdimmien luvhtie – Dåajvoen gåajkoe.

Hennes mor var en av 11 som stod frem i Tysfjord saken i sommeren 2016. Her er forestillingen som forteller om hvordan det er å vokse opp i skyggen av en hemmelighet, i arvet mellom mor og datter. Dette er fortellingen om hvordan hun velger å leve. Vi følger hennes musikalske reise, fra mørker til lys. Fra lengsel, spørsmål og tvil. Her følger vi veien hun går, fra angst og anger til Doajvvo – håp.

Suv ieddne lij akta sijájs lågenanavtas gudi bikusij buktin, gå ássje åvddånbuvteduváj giesen 2016. Dát le vuosádus mij subtsas gåktu le bajássjaddat tjiegosvuoda irkkán, árben iedne ja niejda gaskan. Dát le subtsas mij gåktu sån vállji viessot. Mij tjuovvop suv musikkalasj manov, sjævnnjádis tjuovggaj. Åhtsålimes, gatjálvisájs ja juorrulimijs. Mij tjuovvop suv gæjnov, balos ja sáŋardimes Doajvvuj – håp.

Produksjovne lea dåarjoem åådtjeme daejstie- Buhtadibme le doarjoduvvam -Produksjonen er støttet av:
Fritt ord og Nordland fylkeskommune.

Dah mah meatan Medvirkende

Sang/tekster:
Ronja-Katrin Larsen
Musikk:
Elias Martin Ingebrigtsen
Regi:
Leammuid Biret Ràvdnà
Dramaturg:
Cecilia Persson
Bildedesign:
Camilla Drege Arntsen
Lyd og bilde:
Ronny Klausen
Lys:
Vegar Angel Andreasen
Lulesamisk oversetting og samarbeidspartner:
Árran Juelvsáme Guovdásj ,lulesamiske sentere

Fealadimmielaajroe Turnèrute

Vårscenefest Tromsø, Rådstua:
29 april, 19:30
Heddadagene Oslo, Oslo Nye teater:
14 juni, 20:00
Heddadagene Oslo, Oslo Nye teater:
15 juni, 14:00

Preesse/Öörnedæjja Presse/Arrangør

Pressebilder til nedlasting, skal krediteres iht merking på bildet.