Aahka

– Tjaetsien mojhtese

Aahka – Tjaetsien mojhtese

Europesne gusnie dåara juhtieminie, noere nïejte noerhkesåvva sov hïejmem laehpedh. Seamma tïjjen noere saemiebaernie soejkesjeminie staaten internaateskuvleste baataridh. Jïh seammalaakan goh tjaetsie veartenen tjïrrh svæhtja aaj dej jieledh gievliem dåeriedieh mah orre geajnoeh jïh orre båetijem aejkiem gaevnieh.

Minngemes bielie trilogijesne lea konsertevuesiehtimmie aalkoevuesiehtimmine Bådåddjån stoerregærhkosne laavenjostosne Helgelands Sinfoniettine. Aahka lea maanan jearsoesvoete. Dïhte lååvle jïh soptsesem juajka don baelien bïjre gosse almetje læhkoes harmonijesne eatnaminie jïh univeersine veasoeji.

Aahka — tjaetsien mojtele / memory of water

In a war-torn Europe, a young girl is forced to leave her home. Simultaneously, a Sámi boy plans to escape from the state boarding school. And just like water moves through the world, their lives belong to a cycle that finds new paths and a new future.

The final part of the trilogy is a concert performance in collaboration with Helgeland Sinfonietta and will have its world premiere in Bodø Cathedral. Aahka (grandmother) represents the child’s security. Through song and joik, she tells the story of how humanity lived happily in harmony with the nature and the universe.

Aahka — tjaetsien mojtele / vannets hukommelse

I et krigsherjet Europa tvinges en ung jente til å forlate sitt hjem. Samtidig planlegger en ung samegutt å flykte fra den statlige internatskolen. Og på samme måte som vannet beveger seg gjennom verden, inngår deres liv i et kretsløp som finner nye veier og en ny fremtid.

Siste del i trilogien er en konsertforestilling med urpremiere i Bodø domkirke i samarbeid med Helgelands Sinfonietta. Aahka (bestemor) er barnets trygghet. Hun synger og joiker fortellingen om hvordan det var da mennesket levde lykkelig i harmoni med naturen og universet.

Vuesiehtimmie lea åarjelsaemien, nöörjen jïh englaanten gïelesne. Laavlomh noerhtesaemiengïelesne. Iktedimmie vuesiehtimmie vadtasåvva åvtelhbodti.
Played in Sout-Sami, Norwegian and English. Songs in North-Sami. A summary of the performance is given in advance
Spilles på sørsamisk, norsk og engelsk. Sanger på nordsamisk. Sammendrag av forestillingen gis i forkant.

Laavenjostoe Helgeland Sinfoniettine
Nordland Teater, Nöörjen kultuvredirektoraate - prosjektedåarjoe
Cooperation with Helgeland Sinfonietta

Supported by: Samfunnsløftet SpareBank 1 Nord-Norge, Nordland teater, Art Council Norway, Bodø 2024 and the Sami Parliament

Dah mah meatan Medvirkende

Manuse jïh åssjalommese / Script and idea / Manus og ide:
Cecilia Persson
Regije / Director / Regi:
Ada J Einmo
Musihkedarjojh / Composers / Komponister:
Mari Boine, Svein Schultz jïh Stein Austrud
Våajnoes hammoedimmie / Visual Design / Visuelt design:
Superlys Charles Ellingsen
Gaarvoeh / Costume / Kostyme:
Anna-Stina Svakko
Baante Mari Boine / Band Mari Boine:
Mari Boine, Svein Schultz, Kristian Svalestad Olstad, Georg Buljo, Gunnar Augland jïh Stein Austrud
Dorjehtæjja / Actors / Skuespillere:
Mari Boine, Bernt Bjørn jïh Ebba Joks
Helgeland Sinfonietta:
Carl Ninian Wika, Trond Wika, Eivind Rossbach Heier, Martin Lien og Elias Morgan Grimstad
Jarkoestimmie / Translation / Oversettelse:
Sig-Britt (Pia) Persson (åarjelsaemien), Johan Sandberg McGuinne (englaanten gïele)
Gïelekonsulente / Language consultant / Språkkonsulent:
Unni Steinfjell
Produsente / Producer / Produsent:
Neste Trinn v/ Siri Hallingby Børs-Lind og Martha Jensine Hansen Møkkelgjerd

Fealadimmielaajroe Turnèrute

Bådåddjon stoerregærhkoe / Bodø Cathedral / Bodø Domkirke:
04 februar, 21:00
Bådåddjon stoerregærhkoe / Bodø Cathedral / Bodø Domkirke:
06 februar, 21:00
Bådåddjon stoerregærhkoe / Bodø Cathedral / Bodø Domkirke:
07 februar, 21:00