Allaq

– dållen gïele

Allaq – dållen gïele

Sjædtoegåetieeffekte dam prååsehke arktiske eatnemem jamhkelamme jïh almetjh jåhtajieh edtjieh orre dajvem ohtsedidh. Noere nïejte veeljie sov jaemiejassa aahkan luvnie baetsedh. Aahkan lea aerpievuekien daajroe jïh sijjiem måjhta gusnie beapmoe, tjaetsie jïh suaja.

Daennie ektieproduksjovnesne Turnéteaterinie Trööndelagesne jïh Beaivváš Sámi Našunála Teáhterinie golme arktiske mytah leah tjåanghkan veevesovveme akten soptsesasse mij minngiedïelmine sjædtoegåetieeffekteste noerhtene sjugniehtåvva, gusnie dam prååsehke arktiske eatnemem båalteme jïh ij mejtegh vielie sjïdth. Gåabph dellie vuelkebe jïh guktie geajnoem dohkoe gaavnedh

Allaq — dållen gïele / voice of fire

The greenhouse effect has burned the vulnerable Arctic nature, and people break away in search of new land. A young girl chooses to stay with her dying grandmother. The grandmother possesses traditional knowledge and remembers where to find food, water and shelter.

In this co-production with Turnéteatret i Trøndelag, three Arctic myths are united in a story taking place in the aftermath of the greenhouse effect on the North, leaving a burned Arctic nature and an infertile soil. Where do we go then, and how do we find the way there?

Allaq — dållen gïele / ildens stemme

Drivhuseffekten har brent en sårbar arktisk natur, og folk bryter opp for å søke nytt land. En ung jente velger å bli igjen hos sin døende bestemor. Bestemoren har tradisjonell kunnskap og husker stedene hvor det finnes mat, vann og ly.
I denne samproduksjonen med Turnéteatret i Trøndelag og Beaivváš Sámi Našunála Teáhter er tre arktiske myter flettet sammen til en fortelling som utspiller seg i etterdønningene av drivhuseffekten i nord, hvor den sårbare arktiske naturen er brent og ingenting mer vokser. Hvor drar vi da og hvordan finne veien dit?

Vuesiehtimmie lea åarjelsaemien jïh nöörjen gïelesne. Teekste englaanten gïelese
Played South Sami and Norwegian. Subtitled in English.
Spilles på sørsamisk og norsk. Tekstes til engelsk.

Laavenjostoe Trøndelag Turnéteaterinie jïh Beaivváš Sámi Násjonálá Teáhterinie.
Kultuvredirektoraate, Nordlaanten fylhkentjïelte, Trööndelagen fylhkentjïelte jïh Saemiedigkie leah vuesiehtimmiem dåårjeme

Cooperation with Trøndelag Turneteater and Beaivváš Sámi Násjonálá Teáhter.
Supported by Art Council Norway, Nordland County Municipality, Trøndelag County Municipality and Sami Parliament

Samarbeid med Trøndelag Turnéteater og Beaivváš Sámi Násjonálá Teáhter
Støttet av: Samfunnsløftet SpareBank 1 Nord-Norge, Kulturdirektoratet, Nordland fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune og Sametinget

Dah mah meatan Medvirkende

Manuse jïh åssjalommese / Script and idea / Manus og ide:
Cecilia Persson
Regije / Director / Regi:
Peter Oskarson
Musihke / Music / Musikk:
Frode Fjellheim
Scenografije- jïh gaarvoehammoedæjja / Scenography and costume designer / Scenografi- og kostymedesigner:
Peter Holm
Tjoejehammoedæjja / Light Desinger / Lysdesigner:
Per Sundin
Svihtje / Choreographer / Koreograf:
Camilla Therese Karlsen
Dorjehtæjja / Actors / Skuespillere:
Mary Sarre, Stein Bjørn, Trond Peter Stamsø Munch, Tore B Granås, Ingá-Márja Sarre
Jarkoestimmie/Translation/Oversettelse:
Sara Marja Magga (åarjelsaemien), Neil Howard (englaanten gïele), Ingeborg Eliasson (nöörjen)
Gïelekonsulente / Language consultant / Språkkonsulent:
Unni Steinfjell
Produsente / Producer / Produsent:
Neste Trinn; Marianne Siljuberg

Fealadimmielaajroe Turnèrute

Beddingen kultuvregåetie / Beddingen Kulturhus:
04 februar, 19:00
Beddingen kultuvregåetie / Beddingen Kulturhus:
06 februar, 19:00
Beddingen kultuvregåetie / Beddingen Kulturhus:
07 februar, 19:00
Beddingen kultuvregåetie / Beddingen Kulturhus:
08 februar, 19:00
Beddingen kultuvregåetie / Beddingen Kulturhus:
09 februar, 19:00
Beddingen kultuvregåetie / Beddingen Kulturhus:
10 februar, 19:00