08. juni 2021

Er du vår Teaterenåejvie /Teatersjef

2.gangs utlysning.

Åarjelhsaemien teater søker teatersjef

Som teatersjef ved Åarjelhsaemien Teatere blir du øverste leder for vår kjernevirksomhet med formidling og produksjon av nyskapende samisk scenekunst. Du blir daglig leder for 3 medarbeidere.                                      Teateret er nå inne i en spennende fase med produksjoner knyttet mot europeisk kulturhovedstad Bodø 2024.           

Vi ønsker oss kandidater som: 

 • har interesse for samisk teater
 • Har en tydelig kunstnerisk visjon og teaterfaglig kompetanse 
 • Har kompetanse og erfaring innen organisasjon og ledelse
 • Ha kjennskap og erfaring med kulturpolitiske prosesser, som søknads- og nettverksarbeid
 • Har praktisk forståelse for både økonomiske og strategiske perspektiver
 • Evner å ha et helhetlig perspektiv på hva Åarjelhsaemien teatere er og bør inneholde nå og i fremtiden
 • Beherske digitale verktøy
 • Kjennskap til samisk kultur og språk, men det er ikke et krav

 

Personlige egenskaper:

I valget av ny teatersjef vil personlige egenskaper være avgjørende. Vi vektlegger personlig og faglig integritet, og det er viktig at du tør å utfordre både internt og eksternt.

Vi er på utkikk etter deg som er:

 • kreativ og visjonær i tenkning og modig i dine valg
 • varm i møte med dine medmennesker
 • utadvendt og komfortabel med å være et tydelig ansikt både innad og utad for teateret
 • relasjonell, åpen og inkluderende – for ulike typer mennesker og institusjoner
 • en spiss for laget – og en lagspiller – på samme tid
 • strukturert 
 • utviklingsorientert, samt tar vare på tradisjonene i Åarjelhsaemien teatere

Stillingstittel: Teatersjef – kunstnerisk og daglig leder.                                                                                              Ansettelse periode: 01.01.22 – 31.12.25                                                                                                                 Arbeidssted: Mo i Rana  *Men det må påregnes noe reisevirksomhet                                                          Ansettelsesform: Åremål på 4 år

 

Praktiske opplysninger:

For spørsmål om stillingen kontakt:                                                                                                                              Styreleder: Svein Ole Granefjell, tlf 41 23 72 80

Spørsmål relatert til det kunstneriske ved stillingen kontakt :                                                                Ansatterepresentant: Leammuid Biret Ràvdnà, e-post: biret@asteatere.no, tlf 941 76 440 

Søknad med CV sendes styreleder : granefjell@outlook.com

Søknadsfrist: 31.august 2021

 

Om arbeidsgiver:

Åarjelhsaemien Teatere arbeider for å fremme og utvikle sørsamisk scenekunst. Sørsamisk språk og kultur står sentralt i alt arbeid. Teatret fortsetter det historiske samarbeidet med det sørsamiske området på svensk side, og er et teater for hele det sørsamiske området i Norge. Teateret arbeider med profesjonelle kunstnere, amatører, andre teatre, norske- og samiske skoler. I 2012 skiftet vi organisasjonsform til AS, og eies av Sametinget, Nordland Fylkeskommune og Rana Kommune.

Åarjelhsaemien Teatere teaterenåejviem åhtsa

Goh teaterenåejvie Åarjelhsaemien Teaterisnie datne bijjemes åejvine sjïdth mijjen maadthgïehtelimmien åvteste bievnieminie jïh produksjovnine orresjugneden saemien scenetjeahposte. Datne biejjieladtje åejvine sjïdth 3 meatanbarkijidie.
Teatere lea daelie gieltegs boelhken sisnjelen produksjovnigujmie mah leah vïedteldihkie europan kultuvreåejviestaarese Bodø 2024.

Mijjieh kandidaath vaajtelibie mah:

• Tjïelke visjovnem tjeahpoen sisnjelen jïh teaterefaageles maahtoem utnieh
• Maahtoem jïh dååjrehtimmiem utnieh organisasjovnen jïh stuvremen sisnjeli
• Daajroem jïh dååjrehtimmiem utnieh kultuvrepolitihkeles prosessigujmie, goh ohtseme- jïh viermiebarkoe
• Praktihkeles goerkesem utnieh dovne ekonomeles jïh strategeles perspektijvi bïjre
• Maahta ellies perspektijvem utnedh mij Åarjelhsaemien teatere lea, jïh mij byöroe teateren sisveginie årrodh daelie jïh båetijen aejkien
• Digitaale dïrregh haalvoeh
• Eeremasth hijven daajroem utnieh saemien kultuvren jïh gïelen bïjre, men ij leah krïevenasse

Mijjieh datnem ohtsedibie guhte:

• leah kreatijve jïh åvtese ussjedh jïh leah mavvas dov veeljeminie
• baahke vaajmojne dov meatanalmetjh dåastoeh
• leah daapeles jïh lyjhkh tjïelke ååredæjjine årrodh dovne teateren sisnjelen jïh ålkolen
• relasjonelle, ræhpas jïh feerhmeles – joekehts såarhts almetjidie jïh institusjovnide
• tjïerten njuenehke – jïh tjïertespealije – seamma tïjjen
• struktuvren mietie barkh
• evtiedimmiem jarngesne åtnah, jïh aerpievuekide Åarjelhsaemien teaterisnie gorredh

Barkoetihtele: Teaterenåejvie – tjiehpeles jïh biejjieladtje åvtehke
Barkoeboelhke: 01.01.22 – 31.12.25
Barkoesijjie: Måehvie *Tjoerh veanhtadidh ånnetji fealadidh: Barkoeseehtemehammoe: Jaepiemierie 4 jaepieh.

 

Praktihkeles bïevnesh:

Jis gyhtjelassh barkoen bïjre, gaskesadth ståvroen åvtehkem: Svein Ole Granefjell, tell. 41 23 72 80

Gyhtjelassh dan tjiehpeles barkoen bïjre gaskesadth barkijetjirkijem: Leammuid Biret Ràvdnà, e-påaste: biret@asteatere.no, tlf 941 76 440 

Ohtseme CV:ine seedtesåvva diekie: granefjell@outlook.com

Ohtsememierie: 31.08. 2021

 

Barkoefaalijen bïjre

Åarjelhsaemien teatere edtja åarjelsaemien scenetjeahpoem eevtjedh jïh evtiedidh. Åarjelsaemien gïele jïh kultuvre leah jarngesne abpe barkosne. Teatere dam histovrijes laavenjostoem jåarhka åarjelsaemien dajvine sveerjen bielesne, jïh lea teatere abpe åarjelsaemien dajvese Nöörjesne. Teatere profesjonelle tjiehpiedæjjajgujmie, amatöörigujmie, jeatjah teaterigujmie, nöörjen jïh saemien skuvligujmie ektine barka. Jaepien 2012 organisajovnehammoem målsoejimh jïh AS sjïdtimh, jïh aajhterh leah Saemiedigkie, Nordlaanten fylhkentjïelte jïh Raanen tjïelte.